PRIVATUMO POLITIKA

 

Ši elektroninės parduotuvės www.mimeta.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) aprašo, kaip UAB „Mimeta“ (toliau – Bendrovė arba Mes) tvarko savo klientų ir lankytojų (toliau – Jūs, Vartotojai) asmens duomenis ir privatumą.

Vartotojas, suformavęs prekių krepšelį, pradėdamas pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su privatumo politika“ patvirtina, kad su šia Privatumo politika susipažino, sutinka ir įsipareigoja jos laikytis.

Jeigu Jūs nesutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome neteikti mums savo asmens duomenų. Tačiau tokiu atveju Mes negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis Elektronine parduotuve.

Registracijos Elektroninėje parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve, Vartotojas privalo pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis ir atsako už šių duomenų teisingumą bei prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Vartotojas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų ir atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, privalote juos nedelsdami atnaujinti. Jei Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant Mus apie tai informuoti.

Ši Privatumo politika gali būti Mūsų keičiama ir atnaujinama, todėl Mes patariame Jums ją periodiškai perskaityti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Aktualią Privatumo politikos versiją visuomet rasite www.mimeta.lt interneto svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Mimeta“, juridinio asmens kodas 133933225, buveinės adresas Ateities pl. 32, LT52164,Kaunas  el. paštas labadiena@mimeta.lt .

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS IR TIKSLAI

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi. Beveik visus tvarkomus asmens duomenis Mes gauname tik iš Jūsų. Tvarkydami Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes laikysime, kad jie yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika.

Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

-        Jūsų sutikimas naudotis Elektronine parduotuve ir pateikti savo asmens duomenis. 

-        Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas. 

-        Bendrovės teisėtas interesas.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME

Šioje Privatumo politikoje pateiktas tvarkomų duomenų sąrašas nėra baigtinis. Esant specialiems atvejams ir norint pasiekti šioje Privatumo politikoje aptartus tikslus, Bendrovė gali tvarkyti ir kitus teisėtais pagrindais gautus Jūsų asmens duomenis.

Kokius Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome

 

Tvarkymo teisinis pagrindas

Tvarkymo tikslas

Registracijos metu pateikiami asmens duomenys.

El. pašto adresas, socialinio tinklo Facebook paskyros duomenys.

Jūsų sutikimas naudotis Elektronine parduotuve.

Elektroninės parduotuvės administravimas.

Užsakymo pateikimo ir prekių pristatymo duomenys.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pirkinių krepšelis, prekių pavadinimai, kiekiai, užsakymo suma, suteiktos nuolaidos, prekių kaina po visų suteiktų nuolaidų, prekių pristatymo būdas, miestas, pristatymo adresas, pašto kodas, komentaras, mokėjimo būdas, mokėjimo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu).

Jūsų sutikimas pateikti Mums prekių pirkimo užsakymą.

Pateikto prekių pirkimo užsakymo vykdymas. 

 Priminimų apie nepabaigtą pateikti užsakymą siuntimas.

Pirkimų istorija.

Pateiktų ir įvykdytų užsakymų skaičius, užsakymų statusas, užsakymo pateikimo data, užsakymo įvykdymo data, prekių pavadinimai, kiekiai, užsakymo suma, suteiktos nuolaidos, prekių kaina po visų suteiktų nuolaidų, mokėjimo būdas, pristatymo būdas.

Jūsų sutikimas pateikti Mums prekių pirkimo užsakymą.

Pirkimų duomenų statistika ir analizė.

Mokėjimų informacija.

Mokėjimo būdas, mokėjimo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu).

Jūsų sutikimas pateikti Mums prekių pirkimo užsakymą ir atlikti jo apmokėjimą.

Pateikto prekių pirkimo užsakymo vykdymas.

 Mokėjimų administravimas ir pinigų grąžinimas.

Jūsų pateiktos užklausos, klausimai ir komentarai.

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, pirkimo istorija ir kt. Elektroniniu paštu arba per paklausimų formą pateikta informacija ar paklausimas. Komentarai, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis Elektroninėje parduotuvėje.

Jūsų sutikimas pateikti asmens duomenis ir Mūsų teisinė pareiga išnagrinėti Jūsų skundą.

Klientų aptarnavimo tobulinimas.

Informacija, kurią Jūsų interneto naršyklė pateikia Mums, kai naršote Elektroninėje parduotuvėje.

Interneto protokolo (IP) adresas, įrenginio tipas, Jūsų buvimo vietos duomenys, naudojimosi Elektronine parduotuve informacija.

Jūsų sutikimas naudotis Elektronine parduotuve.

Elektroninės parduotuvės veikimo tobulinimas.

KOKĮ LAIKOTARPĮ MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenys bus saugomi:

-        iki Vartotojas pareikalaus pašalinti (ištrinti) jo paskyrą arba 

-        5 metų po paskutinės aktyvios veiklos Vartotojo paskyroje arba 

-        iki kol duomenys tampa nebereikalingi ar nebeaktualūs šioje Politikoje nurodytų tikslų pasiekimui.

Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nėra nurodytas šioje Privatumo politikoje, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

Ilgesnis, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai:

-        tai yra būtina, kad Mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; 

-        esama įtarimų dėl neteisėtos veikos; 

-        Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 

-        rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;

-        esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Tuo atveju, kai Jūs duosite sutikimą gauti pasiūlymus ir informaciją elektroniniu paštu ir (ar) telefonu, Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Mes teiksime Jums aktualią informaciją: bendruosius ir personalizuotus naujienlaiškius, pasiūlymus, informaciją apie akcijas, išpardavimus, nuolaidas. Taip pat mes galėsime pasiteirauti kaip Jūs vertinate Mūsų parduodamas prekes, teikiamas paslaugas aptarnavimą ir kt.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus ir tokių pranešimų atsisakyti, atsiųsdami pranešimą labadiena@mimeta.lt  arba spausdami atsisakymo nuorodą elektroniniu paštu gaunamuose naujienlaiškiuose.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS STATISTIKOS IR DUOMENŲ ANALIZĖS TIKSLAIS

Atlikdami pirkėjų elgesio ir statistinių duomenų tyrimus bei formuodami Mūsų verslo vystymui reikalingas ataskaitas, Mes naudojame automatizuotą duomenų analizę, kurios metu, naudodami nepersonalizuotus duomenis, formuojame Mūsų pirkėjų poreikius atitinkantį prekių asortimentą, sudarome kainodarą, tobuliname Elektroninės parduotuvės veiklą.

Atliekamos analizės metu Mes netvarkome Jūsų vardo, pavardės, kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos, todėl duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE (SLAPUKAI)

Jums lankantis Elektroninėje parduotuvėje, Mes tvarkome Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate. Duomenys yra renkami Jūsų sutikimo pagrindu, slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba. Daugiau informacijos apie Mūsų Elektroninėje parduotuvėje naudojamus slapukus rasite Mūsų Slapukų politikoje.

NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Mūsų Elektroninės parduotuvės paslaugomis gali naudotis tik vyresni nei 18 metų asmenys. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 14 metų, naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis Jūs galite tik Jūsų tėvams, globėjams dėl to davus sutikimą arba tuo atveju, kai Jūs pagal teisės aktų reikalavimus turite teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis.

DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis - paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai, lizingo bendrovės, skambučių ir ryšio paslaugas teikiančios įmonės, kurjeriai, pervežėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

DUOMENŲ GAVĖJAI

Kai tai yra būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui, Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis Mūsų verslo partneriams, paslaugų teikėjams, kitiems duomenų valdytojams. Duomenis galime perduoti tik esant pakankamam teisėtam pagrindui ir tik tais atvejais, kai apie tokį perdavimą Jūs buvote informuoti.

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mūsų sutikimo. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Pasitelkdami trečiuosius asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui, Mes visada užtikriname, kad duomenų gavėjai laikytųsi tinkamos duomenų apsaugos ir konfidencialumo įsipareigojimų.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami finansų įstaigoms, kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA IR JURISDIKCIJA

Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Šiuo metu neperduodame ir neturime ketinimo perduoti Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Elektroninėje parduotuvėje duomenys (IP adresas, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, slapukų pagalba renkami duomenys, kita su naršymu svetainėje ir naršyklės veikla susijusi informacija) naršymo Elektroninėje parduotuvėje analizės, statistikos ir susijusiais tikslais gali būti padaryti prieinamais ar perduoti tiek Europos Ekonominėje Erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis „Google Analytics“ paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Atkreipiame dėmesį, kad ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos Ekonominės Erdvės valstybėse, tačiau Mes visada kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus saugomi ir tvarkomi juos perdavus aukščiau minėtiems subjektams.

Nepriklausomai nuo asmens duomenų tvarkymo teritorijos, Bendrovė imsis visų įmanomų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad tretieji asmenys asmens duomenis tvarkytų laikantis BDAR ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Mes užtikriname Jums galimybę naudotis visomis teisėmis, kurias Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai. Toliau pateikiame informaciją apie konkrečias Jūsų teises, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, ir jų įgyvendinimo būdus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome pateikti mums raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

TEISĖ SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS ASMENS DUOMENIMIS

Jūs turite teisę prašyti Mūsų patvirtinimo, ar Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo tikslą, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, duomenų gavėjų kategorijas, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, jei jis yra taikomas, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

TEISĖ IŠTAISYTI NETEISINGUS ASMENS DUOMENIS

Jūs turite teisę reikalauti pakeisti, papildyti, patikslinti ar ištaisyti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūs manote, kad Mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga.

TEISĖ IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS (TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM)

Jūs turite teisę prašyti, kad Mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, jeigu egzistuoja tam tikros asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose nurodytos aplinkybės (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.).

TEISĖ APRIBOTI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Esant tam tikroms asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui asmens duomenis, kuriuos Mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis Jums pateiksime įprastai Mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

TEISĖ PRIEŠTARAUTI, KAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PAGRĮSTAS TEISĖTAIS INTERESAIS

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Mūsų teisėtais interesais.

TEISĖ ATŠAUKTI SUTIKIMĄ DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, pasiūlymus ir informaciją. Savo sutikimus Jūs galite atšaukti ar iš naujo suteikti, pateikdami atitinkamai atnaujintą informaciją susisiekę su Mumis šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais ir kontaktais. Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, Mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ

Jeigu manote, kad Jūsų teisės asmens duomenų tvarkymo srityje buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Tačiau Mes visuomet pirmiausia prašome ir rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išspręsti Jūsų skundą, patenkinti prašymus ar ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Norėdami įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytas Jūsų teises, galite kreiptis į Mus el. Paštu labadiena@mimeta.lt.  Laiške prašome nurodyti vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir informaciją apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informaciją, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą.

Vykdydami Jūsų prašymą, turime teisę patikrinti Jūsų tapatybę, kuri visada bus nustatoma paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu.

Jeigu patikrinimo procedūra bus sėkminga, jūsų prašomą informaciją pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mes turime teisę vieno mėnesio terminą pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą Mes galime tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Apie tokį atsisakymą Jūs būsite informuoti raštu.

MŪSŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais su Mumis susisiekti galite šiais būdais:

  • elektroniniu paštu labadiena@mimeta.lt
  •  skambindami  telefonu +370
  •  internetu per Elektroninės parduotuvės www.mimeta.lt  paklausimų formą.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS

Ši Privatumo politika yra paskelbta ir galioja nuo 2021 m. spalio 15 d.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.